Szkoła Anglica Language School Regulamin

1. Postanowienia Ogólne

1.1 Kim jest ‘Szkoła’?

Niniejszy regulamin określa zasady prowadzenia kursów językowych online w Szkole Językowej Anglica (Anglica Language School), zwanej dalej Szkołą lub Anglica.

1.2 Kim jest ‘Nauczyciel’?

Lekcje online i ogólna komunikacja dotycząca treści kursu i potrzeb studenta będą prowadzone przez osobę, zwaną dalej Nauczycielem.

1.3 Kim jest ‘Uczeń’?

Każda osoba, która ukończyła 18 lat, dokonując rezerwacji w Szkole, rejestracji i wymaganej pełnej opłaty, zwana jest dalej Uczniem. Uczniowie są zobowiązani do zapoznania się ze wszystkimi regulaminami i zasadami zamieszczonymi na stronie internetowej Szkoły i przesłanymi bezpośrednio do nich przez Szkołę. Rozpoczęcie nauki w Szkole oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

1.4 Usługa

Szkoła prowadzi kursy online indywidualne (zwane również ‘prywatne’) i grupowe ogólne kursy języka angielskiego, a także indywidualne kursy języka angielskiego dla biznesu w ramach świadczonych usług językowych. Szkoła językowa Anglica jest firmą zarejestrowaną w Centralnym Biurze Rejestracyjnym w Irlandii.

2. Rezerwacje i rejestracja

2.1 Strona internetowa

Strona internetowa szkoły, www.anglicalanguage.com, jest platformą Szkoły, na której można dokonywać rezerwacji i zadawać pytania, a także znaleźć informacje, harmonogramy i ceny. Witryna jest hostowana w Irlandii i posiada certyfikat SSL.

2.2 Rezerwacja kursów ogólnych języka angielskiego

Rezerwacje i pytania dotyczące ogólnych kursów indywidualnych i grupowych z języka angielskiego należy składać za pośrednictwem formularza na stronie Angielski na naszej witrynie internetowej lub pod adresem hello@anglicalanguage.com. Szkoła wymaga pewnych ogólnych informacji o języku i kraju zamieszkania kandydata w celu weryfikacji możliwości technicznych i dydaktycznych. Żadna płatność nie jest wymagana na etapie rezerwacji.

2.3 Rezerwacja kursów angielskiego dla biznesu

Rezerwacje i pytania dotyczące kursów angielskiego dla biznesu należy składać za pośrednictwem formularza na stronie Angielski dla Biznesu na witrynie internetowej Szkoły lub pod adresem hello@anglicalanguage.com. Szkoła wymaga pewnych ogólnych informacji o zapleczu zawodowym kandydatów, aby ocenić ich potrzeby i stworzyć indywidualnie dostosowany plan nauczania. Żadna płatność nie jest wymagana na etapie rezerwacji.

2.4 Kontakt ogólny

Szkoła przyjmuje wszystkie pytania i pytania dotyczące kursów i nauczania online. Można to zrobić za pomocą formularza na stronie Kontakt na naszej witrynie lub pod adresem hello@anglicalanguage.com.

2.5 Konsultacje dotyczące rezerwacji

Po dokonaniu rezerwacji za pośrednictwem formularza internetowego lub e-maila, Szkoła skontaktuje się z wnioskodawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej, aby zweryfikować otrzymanie rezerwacji i zająć się wszelkimi niezbędnymi aspektami rezerwacji. Może to obejmować wybór kursu, datę rozpoczęcia, harmonogram, wszelkie szczególne wymagania, jakie kandydat postawił w związku z treścią kursu. Kandydat może na tym etapie komunikować się ze Szkołą za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poprosić o rozmowę wideo twarzą w twarz. Rozmowy wideo są planowane i inicjowane przez Szkołę. Szkoła zastrzega sobie prawo do zakończenia rozmowy wideo i kontaktu z kandydatem w przypadku niewłaściwego wykorzystania przez niego tej rozmowy lub okoliczności.

2.6 Ocena poziomu angielskiego Ucznia

W ramach konsultacji dotyczących rezerwacji Szkoła może wymagać od kandydata przystąpienia do testu potwierdzającego poziom angielskiego kandydata lub dokonania analizy potrzeb. Wnioskodawca otrzymuje link i instrukcje, jak przeprowadzić ocenę. Wyniki służą wyłącznie do oceny wstępnej rejestracji, tak aby treść kursu i poziomu trudności był jak najlepiej dopasowany do kandydata. Wyniki ocen nie są udostępniane osobom trzecim ani nie są przechowywane przez Szkołę po ukończeniu przez Ucznia kursu.

2.7 Płatność

Po zakończeniu rezerwacji i konsultacji Szkoła zapewni wnioskodawcy bezpieczną formę płatności i wystawi cennik kwoty potrzebnej do zapłaty. Anglica używa PayPal do elastycznych i bezpiecznych płatności. Wnioskodawcy mogą wybrać płatność kartą kredytową lub debetową bez korzystania z konta PayPal. Anglica nie przechowuje żadnych informacji podanych przez wnioskodawcę podczas procesu płatności. Pełna płatność musi zostać dokonana, zanim kandydat zostanie zarejestrowany jako student i będzie mógł podjąć harmonogram i rozpocząć zajęcia.

2.8 Rejestracja

Po otrzymaniu pełnej wpłaty Uczeń zostaje zarejestrowany w Szkole. Wszelkie informacje podane przez Ucznia podczas rezerwacji lub konsultacji mogą być przechowywane przez Szkołę na czas trwania kursu dla celów kontaktowych i referencyjnych. Informacje dotyczące danych i prywatności znajdują się na stronie Polityka Prywatności serwisu.

3. Harmonogramy

3.1 Godziny otwarcia

Szkoła jest otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 - 17:00 GMT, inaczej zwanym czasem uniwersalnym, co w Polsce odpowiada godzinom 10:00 - 18:00. Szkoła jest zamknięta w soboty i niedziele, święta państwowe i święta kościelne takie jak Boże Narodzenie i Wielkanoc. Tam, gdzie święta różnią się w poszczególnych krajach, wszyscy Uczniowie zostaną powiadomieni o harmonogramie przed rozpoczęciem kursu.

3.2 Harmonogram zajęć kursów ogólnych języka angielskiego

Indywidualne jak i grupowe kursy języka angielskiego (ogólnego) składają się z 2 lekcji dwa razy w tygodniu (4 lekcje w tygodniu), aż do upłynięcia określonej liczby tygodni kursu. Czasami Szkoła może wprowadzać zmiany w harmonogramie danego tygodnia; w takim przypadku wszelkie odwołane zajęcia zostaną przełożone, a Studenci zostaną powiadomieni z wyprzedzeniem.

3.2.1 Czas trwania zajęć z języka angielskiego ogólnego

All Każda lekcja w kursach języka angielskiego (ogólnego) trwa 50 minut. Zajęcia odbywają się podwójnie, co oznacza, że ​​w jednym dniu odbywają się 2 lekcje w ciągu dwóch godzin z krótką przerwą pomiędzy nimi.

3.2.2 Wnioski o zmianę harmonogramu zajęć w kursach ogólnych języka angielskiego

Uczniowie indywidualnych kursów ogólnych języka angielskiego mogą poprosić o zmiany w harmonogramie w trakcie trwania kursu, ale muszą powiadomić Szkołę co najmniej 1 tydzień przed żądaną datą zmiany.

Uczniowie grupowych kursów ogólnych języka angielskiego nie mogą żądać zmian w programie zajęć. Uczniowie grupowych kursów języka angielskiego mogą odzyskać 1 opuszczoną lekcję w okresie 2 tygodni, przy czym Szkoła przydzieli im zastępczą klasę w innym terminie i godzinie, według własnego uznania.

3.3 Harmonogram zajęć kursów angielskiego dla biznesu

Harmonogram kursów angielskiego dla biznesu jest omawiany i uzgadniany między Szkołą a Uczniem przed ich rozpoczęciem. Uczniowie kursów angielskiego dla biznesu będą mieli swoje osobiste lub zawodowe plany uwzględnione w planowaniu harmonogramu kursu, na tyle na ile jest to możliwe dla Szkoły.

3.3.1 Czas trwania zajęć z języka angielskiego dla biznesu

Zajęcia z języka angielskiego dla biznesu trwają 50 minut. Na ogół zajęcia są planowane w wersji podwójnej, co oznacza, że ​​w ciągu dwóch godzin odbywają się 2 zajęcia z krótką przerwą pomiędzy nimi. Uczeń może zgłosić chęć odbycia zajęć w pojedynczych blokach godzinnych.

3.3.2 Prośby o zmianę harmonogramu zajęć w kursach języka angielskiego dla biznesu

Uczniowie kursów języka angielskiego dla biznesu mogą poprosić o zmiany w harmonogramie w trakcie trwania kursu, ale muszą powiadomić Szkołę co najmniej 1 tydzień przed żądaną datą zmiany.

4. Realizacja zajęć

4.1 Wymagania warunków otoczenia

Uczniowie są zobowiązani do uczęszczania na zajęcia online w dobrze oświetlonym, cichym, prywatnym pokoju, tak aby nie było możliwości zakłócenia zajęć. Uczniowie proszeni są o przełączenie telefonów w tryb cichy na czas zajęć, chyba że zajęcia klasowe obejmują korzystanie z telefonów.

4.2 Wymagania techniczne

4.2.1 Połączenie internetowe

Uczniowie muszą mieć dobre i stabilne połączenie internetowe przez cały czas trwania zajęć. Jeśli połączenie Ucznia jest słabe lub zostanie przerwane podczas zajęć grupowych, Nauczyciel może poczekać na ponowne połączenie lub kontynuować zajęcia, w zależności od okoliczności sytuacji. W przypadku zajęć indywidualnych Nauczyciel może skontaktować się z odłączonym Uczniem w celu ponownego połączenia lub zmiany terminu zajęć.

4.2.2 Wyposażenie techniczne

Uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach online przy użyciu komputera stacjonarnego, laptopa, tabletu lub telefonu; zaleca się jednak korzystanie z komputera stacjonarnego lub laptopa, aby zapewnić swobodę podczas wykonywania określonych czynności. W celu zminimalizowania sprzężenia zwrotnego audio i niepożądanego hałasu otoczenia, uczniowie muszą używać słuchawek i mikrofonu przez cały czas trwania zajęć.

4.3 Polityka Klasowa

Ogólna Polityka Klasowa, która dotyczy zasad związanych z przebiegiem i przygotowaniem się do lekcji, można znaleźć na stronie Polityki Klasowej witryny internetowej Szkoły.

4.4 Cyfrowe materiały z lekcji

Tam, gdzie ma to zastosowanie do klasy, Nauczyciel wyśle uczniom pakiety cyfrowych materiałów z lekcji do nauki. Mogą to być:

 • Link do pliku PDF do pobrania z bezpiecznej platformy online
 • Link do nieedytowalnego dokumentu Google Doc
 • Plik PDF przesłany za pośrednictwem poczty elektronicznej

Pakiet cyfrowych materiałów do nauki może zawierać jeden lub kilka następujących elementów:

 • Lista osiągniętych celów edukacyjnych
 • Słownictwo poznane na zajęciach
 • Gramatyka poznana na zajęciach
 • Wymowa poznana na zajęciach
 • Zrzuty ekranu odpowiednich stron z e-booka kursu
 • Wszystkie inne obrazy, formularze, linki, filmy, slajdy, które były używane podczas zajęć, aby uczeń dokładnie wiedział, co zrobił i wykorzystał na każdych zajęciach

4.5 Certyfikaty

Wszyscy Uczniowie otrzymają Certyfikat ukończenia po zakończeniu kursu. Certyfikat będzie zawierał:

 • Imię i nazwisko Ucznia
 • Nazwę kursu i czas jego trwania
 • Poziom języka po ukończeniu
 • Postęp na poziomie językowym

5. Skargi i zażalenia

Celem Szkoły jest zapewnienie możliwie najlepszej obsługi i nauczania wszystkim Uczniom wszystkich kursów. Jeżeli jednak Uczeń nie jest zadowolony z otrzymanej usługi, może złożyć zażalenie.

5.1 Składanie zażalenia

Wszelkie zażalenia powinny być jak najszybciej zgłaszane Szkole. Należy to zrobić za pośrednictwem poczty e-mail na adres hello@anglicalanguage.com, lub bezpośrednio do nauczyciela za pośrednictwem poczty elektronicznej. W wiadomości email Uczeń musi podać swoje imię i nazwisko, zarejestrowany kurs oraz dokładny opis zażalenia. Jeśli Uczeń woli porozmawiać ze Szkołą przez wideokonferencję w celu omówienia skargi, może o to poprosić. W takim przypadku Szkoła zaproponuje Uczniowi termin rozmowy.

5.2 Skargi między Uczniami

Każdy Uczeń jest proszony o przeczytanie i przestrzeganie Polityki Klasowej, którą można znaleźć na stronie Polityki Klasowej page. W przypadku chęci złożenia skargi na innego Ucznia w ramach kursu grupowego, należy przeprowadzić powyższą procedurę, po czym Szkoła oceni skargę i może skontaktować się z drugim Uczniem w ramach rozstrzygnięcia problemu. Szkoła będzie pośredniczyć pomiędzy obiema stronami do czasu zadowalającego rozstrzygnięcia sprawy.

6. Zmiany kursów i zmiany zdania

6.1 Wydłużenie kursu

Uczniowie kursów ogólnych języka angielskiego mogą poprosić o uaktualnienie swojego kursu do następnej opcji wyświetlanej na stronie Anglica, jeśli taka opcja jest dostępna. Uczeń musi złożyć wniosek w Szkole co najmniej 1 tydzień przed końcem obecnego planu zajęć. Jeżeli uczeń poprosi o zmianę swojego kursu na następną opcję na mniej niż 1 tydzień przed zakończeniem obecnego kursu, Szkoła może odmówić.

Jeśli Szkoła zaakceptuje prośbę Ucznia o zmianę kursu, nowy, zaktualizowany harmonogram zostanie zaplanowany dla Ucznia, który otrzyma propozycję zmiany kursy na następną opcję za cenę nowej opcji kursu. Uczeń może rozpocząć następną opcję kursu dopiero po otrzymaniu przez Szkołę pełnej opłaty od Ucznia.

6.1.1 Przykład aktualizacji:

Uczeń rozpoczyna 2-tygodniowy kurs w cenie €40 za lekcję, płacąc łącznie €320 za kurs. Po pierwszym tygodniu Uczeń decyduje, że chciałby wydłużyć czas trwania ustalonego kursu i składa prośbę o przejście na 4-tygodniowy kurs. Koszt 4-tygodniowego kursu wynosi €35 za lekcję, łącznie €560 za kurs. Aby podwyższyć poziom, Uczeń ma do zapłaty dodatkowe €240 (€560 - €320). Uczeń oszczędza €80 dzięki aktualizacji.

6.2 Zmiana kursu

Uczniowie ogólnego kursu języka angielskiego mogą poprosić o zmianę z kursu grupowego na kurs indywidualny lub odwrotnie. Prośbę należy przesłać e-mailem do Szkoły ze szczegółowo wyjaśnionym powodem, dla którego chcą zmienić kurs. Po ocenie harmonogramu Szkoła może w miarę możliwości spełnić prośbę. Uczeń może spotkać się z dodatkową opłatą, w zależności od wnioskowanej zmiany.

7. Zajęcia pozalekcyjne

7.1 Społeczność Uczniowska Szkoły Anglica

Uczniowie ogólnych kursów grupowych języka angielskiego będą mogli korzystać ze Społeczności Uczniowskiej Szkoły Anglica. Jest to platforma internetowa poza godzinami zajęć, na której Uczniowie mogą uczestniczyć w nieformalnych zajęciach organizowanych przez Szkołę i ćwiczyć pisanie z innymi Uczniami Szkoły.

7.2 Media społecznościowe

Uczniowie mogą śledzić Szkołę i reagować na jej posty w mediach społecznościowych, ale muszą zachowywać poziom szacunku i ogólnie akceptowalne zachowanie i język we wszystkich interakcjach ze Szkołą, Uczniami Szkoły lub wszystkim / kimkolwiek związanym ze Szkołą. Jeżeli Szkoła uzna działania Ucznia w mediach społecznościowych za obraźliwe lub w jakikolwiek sposób niewłaściwe, Szkoła zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub usunięcia Ucznia ze Szkoły ze skutkiem natychmiastowym i bez zwrotu kosztów.

7.3 Kontakt osobisty

Szkoła działa w godzinach podanych w punkcie 3.1 i można się z nią skontaktować tylko w tych godzinach. Żaden Nauczyciel ani Uczniowie nie będą udostępniać swoich osobistych numerów telefonów, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to całkowicie konieczne do komunikacji. Głównym sposobem komunikacji między Uczniami i Nauczycielami powinien być e-mail, platforma e-learningowa lub rozmowa wideo zainicjowana przez Szkołę.

Jeśli Nauczyciel otrzyma obraźliwą lub niewłaściwą komunikację od Ucznia za pośrednictwem jakiejkolwiek formy kontaktu, Uczeń otrzyma ostrzeżenie, które może prowadzić do zawieszenia lub wydalenia, w zależności od okoliczności i powagi zajścia.

8. Postanowienia końcowe

8.1 Zasady anulowania

W przypadku nieoczekiwanych przerw w harmonogramie Szkoły, Szkoła może zostać zmuszona do odwołania trwających zajęć. W takim przypadku Szkoła jak najszybciej powiadomi o tym Uczniów, a oni będą mieli prawo do zwrotu kosztów za niewykorzystane zajęcia. Kwoty zwrócone zostaną określone i opisane przez Szkołę i nie podlegają negocjacjom.

Uczeń może przerwać naukę po ukończeniu wykupionych lekcji bez uprzedzenia, lub zrezygnować z kursu w dowolnym momencie jego realizacji. W przypadku rezygnacji z kursu przez Ucznia z własnych powodów, zwrot pieniędzy nie jest gwarantowany. Jakakolwiek refundacja będzie zależna od decyzji Szkoły po ocenie decyzji Ucznia.

8.2 Nieoczekiwane przerwanie zajęć

Lekcje w Szkole Anglica są prowadzone online przez szybkie łącze internetowe od usługodawcy internetowego w Irlandii. Choć awarie techniczne są mało prawdopodobne, należy pamiętać, że jest to możliwe i że nastąpi wtedy określony protokół. W takim przypadku Szkoła skontaktuje się z Uczniami przerwanych zajęć tak szybko, jak to możliwe, z instrukcjami co do ponownego połączenia online lub zmiany harmonogramu. Każdy stracony czas z powodu przerw technicznych ze strony Szkoły zostanie rozliczony lub dodatkowa lekcja zostanie zaplanowana jeśli będzie to możliwe.

8.3 Zmiana struktury kursu i ceny

Anglica może wprowadzać zmiany w strukturze i cenach zajęć w czasie trwania kursu. Wszelkie zmiany zostaną opublikowane i wyjaśnione na stronie internetowej.

Uczniowie, którzy są aktualnie zarejestrowani na kursie w momencie wprowadzania zmian, nie zostaną objęci nowymi zmianami.

Osoby, które dokonały rezerwacji kursu przed wprowadzeniem zmian w kursie, nie zostaną obciążone podwyżką ceny. Uczniowie zostaną powiadomieni o wszelkich zmianach w strukturze kursu, które były inne w momencie rezerwacji.

8.4 Przechowywanie danych osobowych

Szczegółowe informacje na temat przechowywania danych osobowych można znaleźć na stronie Polityka Prywatności serwisu.